កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

I am Youth ( Youth Shine)

   Wednesday Feb 2020

តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ […]

What does it mean the full love?

   Tuesday Feb 2020

What does it mean the Full Love […]

Youth Shine

   Wednesday Jan 2020

កម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ កម្មវិធីនេះដែលគឺជាកម្មវិធីជួយទៅដល់យុវវ័យដែលខ្លះបទពិសោធ៍ននៅក្នុងសង្គម […]