កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

Newsletter – November 2021

   Tuesday Dec 2021

ចូរ​យើង​កុំ​ព្រួយ​បារម្ភ អំពី​ចំនួន​មនុស្ស​ចូល​រួម ឬ​រង្វាស់​នៃ​ជោគ​ជ័យ ដែល​យើង​ឃើញ​នឹង​ភ្នែក។ អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវធ្វើ​នោះ គឺ​ត្រូវ​មាន​ចិត្ត​ស្មោះ​ត្រង់ ចំពោះ​កិច្ចការ​អ្វី […]

Newsletter – October 2021

   Monday Nov 2021

នៅពេល​ណា​យើង​ដឹង​ថា អ្នក​ដទៃ​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាត ទោះ​ជា​ខាង​សាច់​ឈាម ឬ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ក្តី សូម​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ ធ្វើ​ការ​ដោយ​អំណាច​ចេស្តា ក្នុង​ជីវិត​យើង […]

SOCIAL MEDIA TRAINING

   Monday Sep 2021

Say Hello to Media Partners! Family FM […]