កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

ជំនួបពិសេស ជាមួយអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ IJM

   Tuesday Nov 2021

មូលហេតុអ្វីបានមានអំពើជួញដូរពលកម្ម? តើយើងអាចដោះស្រាយអំពើជួញដូរពលកម្មនេះដោយរបៀបណាទៅ? ជំនួបពិសេស ក្រោមប្រធានបទ អំពើជួញដូរពលកម្ម នឹងផ្សាយជូននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី […]

គ្រុបតេឡេក្រាមផ្លូវការ វិទ្យុគ្រួសារ

   Thursday Oct 2021

ចូលរួមជាមួយយើង​ ក្នុងគ្រុបតេឡេក្រាម ដើម្បីចែករំលែក ទីបន្ទាល់ សំណូមពរអធិស្ឋាន និងមតិយោបល់ ក្នុងការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ […]