កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

គ្រុបតេឡេក្រាមផ្លូវការ វិទ្យុគ្រួសារ

   Thursday Oct 2021

ចូលរួមជាមួយយើង​ ក្នុងគ្រុបតេឡេក្រាម ដើម្បីចែករំលែក ទីបន្ទាល់ សំណូមពរអធិស្ឋាន និងមតិយោបល់ ក្នុងការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ […]

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ការស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍”

   Wednesday Jun 2021

តើធ្វើដូចម្តេចឲ្យខ្ញុំស្គាល់អារម្មណ៏ខ្លួនឯង និងដៃគូរបស់ខ្ញុំ ? បើខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៏បាន តើខ្ញុំទទួលលទ្ធផលដូចម្តេច ? យើងនឹងពិភាក្សាគ្នាក្រោមប្រធានបទ […]