កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

June Newsletter

   Monday Jul 2021

Download PDF

ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

   Monday May 2021

ប្រិយមិត្តនឹងបានរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ តាមជំពូកនិងខព្រះគម្ពីរនីមួយៗ ចាប់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ ដល់ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈ ជាមួយកម្មវិធីថ្មី ដែលចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយ […]

បេសកកម្មវិទ្យុគ្រួសារ

   Wednesday Jan 2021

សកម្មភាព បេសកកម្មវិទ្យុគ្រួសារ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដែលបានចុះចែកវិទ្យុរលកសម្លេងខ្លី […]