កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

កម្មវិធី៖ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ

   Monday Jun 2020

កម្មវិធី៖ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមិថុនា វេលាម៉ោង១១ ដល់ […]

ខ្ញុំជាយុវជន (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Wednesday Feb 2020

តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ […]

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត គឺជាអ្វី? (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Tuesday Feb 2020

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត មានអត្ថន័យយ៉ាងណា ចំពោះយុវជនសព្វថ្ងៃនេះ? តោះចូលរួមតាមដានជាមួយយើង ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង […]