កម្មវិធីថ្មីៗប្រចាំសប្ដាហ៍

ខ្ញុំជាយុវជន (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Wednesday Feb 2020

តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ […]

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត គឺជាអ្វី? (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Tuesday Feb 2020

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត មានអត្ថន័យយ៉ាងណា ចំពោះយុវជនសព្វថ្ងៃនេះ? តោះចូលរួមតាមដានជាមួយយើង ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង […]

ពន្លឺយុវវ័យ

   Wednesday Jan 2020

ការចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីផែនការគ្រួសារ តើយុវជនត្រូវតែដឹងអ្វីខ្លះដែរ? តោះចូលរួមស្តាប់ជាមួយយើងបន្តិចទៀតនេះ ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ នៅម៉ោង ១១ […]