ខ្ញុំជាយុវជន (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Wednesday Feb 2020       Vol Team

តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ […]

ការ​លំបាក​ និង​ក្តី​សង្ឃឹម​របស់​ចាស់​ជរា​កម្ពុជា (ភ្នំពេញថ្ងៃនេះ)

   Thursday Feb 2020       Vol Team

កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បត្ត៍ទី 13/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ អង្គការ ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សចាស់កម្ពុជា ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមកិច្ចការងារជួយមនុស្សចាស់តាមសហគមន៍។ […]

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត គឺជាអ្វី? (ពន្លឺយុវវ័យ)

   Tuesday Feb 2020       Vol Team

តើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាត មានអត្ថន័យយ៉ាងណា ចំពោះយុវជនសព្វថ្ងៃនេះ? តោះចូលរួមតាមដានជាមួយយើង ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃពុធ វេលាម៉ោង […]

ភ្នំពេញថ្ងៃនេះ | PHNOM PENH TODAY

   Wednesday Feb 2020       Vol Team

កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បត្ត៍ទី 6/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ ដំណើរការ សហប្រត្តិការ របស់អង្គការ […]

ពន្លឺយុវវ័យ

   Wednesday Jan 2020       Vol Team

ការចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីផែនការគ្រួសារ តើយុវជនត្រូវតែដឹងអ្វីខ្លះដែរ? តោះចូលរួមស្តាប់ជាមួយយើងបន្តិចទៀតនេះ ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ នៅម៉ោង ១១ […]

ចម្លើយជីវិត

   Wednesday Jan 2020       Vol Team

កម្មវិធីចម្លើយជីវិត ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ៦ថ្ងៃ ដល់ […]

សុវត្ថិភាពកូនយើង

   Monday Oct 2019       Vol Team

កម្មវិធីសុវត្តិភាពកូនយើង ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់​ ដែលពិភាក្សាទៅលើកុមារ […]

គ្រួសាររឹងមាំ

   Monday Oct 2019       Vol Team

កម្មវិធីគ្រួសាររឹងមាំ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ជាកម្មវិធីមួយជួយដោះស្រាយទៅដល់គ្រួសារដែលកំពុងជួបបញ្ហា […]

គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ

   Thursday Oct 2019       Vol Team

កម្មវិធី គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះផខ្ញុំ Video provides a powerful way […]