កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បត្ត៍ទី 6/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ ដំណើរការ សហប្រត្តិការ របស់អង្គការ APLE CAMBODIA​
ក្រោមប្រធានបទ ៉ទិវាសុវត្ថិភាពលើអុីនធឺណិត ៉
សារសុវត្ថិភាព៖ ការពិភាក្សាដោយបើកចំហអំពីសុវត្ថិភាពលើអុីនធឺណិតអាចជួយបង្ការកូនៗរបស់អ្នកពីគ្រោះថ្នាក់បាន។
សម្រាប់ការរាយការណ៍ពីករណីសង្ស័យ http://aplecambodia.org/child-sexual-abuse-material/

ប្រសិនបើប្រិយមិត្ត​មានជាសំនួរ និងចម្ងល់ សូមចូលរួមតានដានស្តាប់ជាមួយយើងតាមរលកធាតុអាកាស FM99.5Mhz និង Facebook page របស់វិទ្យុគ្រូសារ
សូមចុច Linkខាងក្រោម
https://www.facebook.com/Familyfm99.5/
Tel: 012 999 018/ 087 999 018/ 097 5999 018

Social Media Share