ការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

   Monday May 2021       Vol Team

ប្រិយមិត្តនឹងបានរៀនពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ តាមជំពូកនិងខព្រះគម្ពីរនីមួយៗ ចាប់ពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ ដល់ ព្រះគម្ពីរវិវរណៈ ជាមួយកម្មវិធីថ្មី ដែលចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយ […]

កាតសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរ

   Wednesday Mar 2021       Vol Team

កម្មវិធីបើកជាផ្លូវការនៃការចាក់ផ្សាយថ្នាក់ #សិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរ តាមរយៈវិទ្យុគ្រួសារសហការជាមួយ Thru the Bible Network […]

កាលវិភាគផ្សាយកែសំរួលលើកចុងក្រោយ

   Sunday Mar 2020       admin

នៅថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី ១៥ ខែ មករា ២០១៨ […]

វិបសាយ: www.febcambodia.org

   Sunday Mar 2020       admin

អ៊ីម៉ែល : info@febcambodia.org

   Sunday Mar 2020       admin

Schedule

   Sunday Mar 2020       admin