កម្មវិធីបើកជាផ្លូវការនៃការចាក់ផ្សាយថ្នាក់ #សិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរ

តាមរយៈវិទ្យុគ្រួសារសហការជាមួយ Thru the Bible Network និងចាប់ផ្តើមចាក់ផ្សាយក្នុងវិទ្យុគ្រួសារFM99.5ភ្នំពេញ និង​FM99.8កំពង់ធំ បណ្តាញសង្គម ពី ថ្ងៃ ទី ០១ ខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង៨ ដល់៨កន្លះយប់។

https://www.facebook.com/Familyfm99.5/videos/853850775192045/

កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរ 1-25

Social Media Share