ការចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីផែនការគ្រួសារ តើយុវជនត្រូវតែដឹងអ្វីខ្លះដែរ?
តោះចូលរួមស្តាប់ជាមួយយើងបន្តិចទៀតនេះ ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ នៅម៉ោង ១១ ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់។
កុំភ្លេចចូលរួមណា!!
#កម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ

Social Media Share