តើអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវចេះផ្តល់ប្រឹក្សាល្អៗដល់កូនលើបញ្ហា ឬចំណុចណាខ្លះ?
ហើយឪពុកម្តាយត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់កូន?
តោះសូមចូលរួមតាមដានស្តាប់📻 ទស្សនា📱 និងទូរស័េព្ទទាំងអស់គ្នា…☎️
នៅថ្ងៃ សុក្រទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

Link below
https://fb.watch/fzHOf_OkUJ/

វិទ្យុគ្រួសារ FM99.5
#សុវត្ថិភាពកូនយើង #១៦កញ្ញា២០២២🗒 #១១ដល់១២ថ្ងៃត្រង់⏰
#សូមព្រះប្រទានពរ😍🙏