ពេល​ដែល​យើង​ជួប​គ្រោះ​មហន្ត​រាយ យើង​ច្រើន​តែ​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​កែ​ប្រែ​អ្វី​ៗ ឲ្យ​មាន​ភាព​ល្អ​ឡើង​វិញ​ភ្លាម។ ប៉ុន្តែ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​មាន​ជំនឿ សម្រាប់​ស៊ូទ្រាំ និង​លូត​លាស់ ក្នុង​ទុក្ខ​លំបាក​នោះ។ គឺ​ដូច​ដែល​សាវ័ក​ប៉ុល​បាន​សរសេរ​សំបុត្រ​ផ្ញើ​ទៅ​ពួក​ជំនុំ​នៅ​ក្រុង​រ៉ូម​ថា “សេចក្តី​ទុក្ខ​លំបាក​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​សេចក្តី​ទ្រាំ​ទ្រ”(រ៉ូម ៥:៣)។ កាល​ណា​យើង​ដឹង​ថា ទុក្ខ​លំបាក​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ការ​ស៊ូ​ទ្រាំ នោះ​យើង​អាច​លើក​ទឹក​ចិត្ត​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ឲ្យ​បន្ត​ទុក​ចិត្ត​ព្រះ ក្នុង​ពេល​ដែល​មាន​ទុក្ខ​លំបាក។

When disaster strikes, we tend to want God to immediately make everything better. But God gives us the faith to endure and grow. As Paul wrote to the Romans, “Suffering produces endurance” Romans 5:3. Knowing that we can encourage each other to keep trusting God in hard times.

ឱព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ ទូលបង្គំត្រូវការជំនួយរបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខ សូម្បីតែនៅពេលដែលទូលបង្គំមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

Heavenly Father, I need Your help to keep going, even when it’s tough.

blank

blank

blank

blank

 

Download PDF