កម្មវិធី៖ សុវត្ថិភាពកូនយើង
ផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែតុលា វេលាម៉ោង១១ ដល់ ១២ ថ្ងៃត្រង់
សូមប្រិយមិត្តតាមដានស្តាប់ និង ទូរស័ព្ទចូលរួម។ សូមអរគុណ

A study in people with acne found that applying honey to the skin after using antibacterial soap was no more effective at treating acne than using the soap on its own While the anti-inflammatory and antibacterial properties of honey and cinnamon may reduce acne, more research is needed. Honey and cinnamon have anti-inflammatory and antibacterial properties. They may help reduce acne, but more studies are needed. viagra malaysia Another small study found that, compared with benzoyl peroxide, participants using a tea tree oil ointment for acne experienced less dry skin and irritation.

FDA warnings and risks. generic viagra The takeaway.

Social Media Share