កម្មវិធី គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ (៩៩.៥ និង៩៩.៨ FM)

កម្មវិធីគ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ វេលាម៉ោង១១ ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ (Facebook Live) ។

ប្រិយមិត្តនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងបន្ថែមពី រៀបថែក្សារសុខភាព ការពារជម្ងឺ និងបញ្ហាជម្ងឺដែលកំពុងតែជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

៉គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ ជាគ្រូពេទ្យរបស់លោកអ្នក ៉

Social Media Share