កម្មវិធីៈ ពន្លឺយុវវ័យ
ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ២០២០
ប្រធានបទៈទម្លាប់ដ៏ប្រពៃចំពោះអ្នកមានគុណ
ពិធីករ៖ លោក គីរី និង កញ្ញា ណាណា
ភ្ញៀវកិតិ្ដយសៈ លោកគ្រូ សុង ពៅ និង អ្នកគ្រូ សយ សឿន

កម្មវិធីៈ ពន្លឺយុវវ័យ

កម្មវិធីៈ ពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ កញ្ញា ២០២០ប្រធានបទៈទម្លាប់ដ៏ប្រពៃចំពោះអ្នកមានគុណពិធីករ៖ លោក គីរី និង កញ្ញា ណាណា ភ្ញៀវកិតិ្ដយសៈ លោកគ្រូ សុង ពៅ និង អ្នកគ្រូ សយ សឿនទូរស័ព្ទៈ ០១២/០៨៧ ៩៩៩ ០១៨-០៩៧ ៥ ៩៩៩ ០១៨

Posted by វិទ្យុគ្រួសារ FM99.5 on Tuesday, September 8, 2020

Social Media Share