កម្មវិធីគ្រួសាររឹងមាំ ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ជាកម្មវិធីមួយជួយដោះស្រាយទៅដល់គ្រួសារដែលកំពុងជួបបញ្ហា ឬមានវិបត្តិគ្រួសារ ។កម្មវិធីគ្រួសាររឹងមាំក៏ជាអ្នកព្រឹក្សាយោបល់ដល់លោកអ្នកផងដែរព្រោះយើងមានវាយគ្មិនមកអញ្ជើញចូលរួមសុទ្ធតែមានបទពិសោធ៍នគ្រួសារ។

Social Media Share