គ្រួសារនិងច្បាប់

មូលហេតុ​ដែល​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រួសារ​សំខាន់—នៅ​គ្រប់​កន្លែង​លើ​ពិភពលោក

កាលពី​ខែ​វិច្ឆិកា​មុន ខ្ញុំ​មាន​សិទ្ធិទទួលបាន​ការ​អញ្ជើញ–ឲ្យ​ទៅ​​ជាមួយ​ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង និង ប៊ីស្សព ហ្គែរ៉ល កូសសែ—​ទៅចូលរួម​ក្នុងសន្និសីទ​អំពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង​គ្រួសារ​នៅ​ វីធីខេន ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ូម ប្រទេស អ៊ីតាលី ។ អ្នក​មាន​​វត្តមាន​នៅ​ទី​នោះ គឺ​ជា​អ្នក​តំណាង​សាសនា​មក​ពី​សាសនា ១៤ ផ្សេងៗ​គ្នា និង មក​ពី​ទ្វីប​ប្រាំមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ទ្វីប​ទាំង​ប្រាំពីរ ដែល​ទាំងអស់​គ្នា​ត្រូវបាន​អញ្ជើញ​ឲ្យ​សម្ដែង​ពី​ជំនឿ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​លើ​អ្វី​ដែល​កំពុង​កើត​ឡើង​ដល់​គ្រួសារ​ក្នុង​ពិភពលោក​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។

សូមចុច ​ដំណរលីងខាងក្រោម  ដើម្បីស្តាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ ​ចាស់ៗ

http://fm.crc-cambodia.org/?program=family-and-law