កម្មវិធីៈ ពន្លឺយុវវ័យ

កម្មវិធីៈ ពន្លឺយុវវ័យ ផ្សាយផ្ទាល់ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ២០២០ប្រធានបទៈ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអានសៀវភៅរបស់យុវវ័យពិធីករ៖ លោក គីរី និង កញ្ញា​ ណាណាភ្ញៀវកិតិ្ដយសៈ កញ្ញា វីន ស្រីទីនទូរស័ព្ទៈ ០១២/០៨៧ ៩៩៩ ០១៨-០៩៧ ៥ ៩៩៩ ០១៨

Posted by វិទ្យុគ្រួសារ FM99.5 on Tuesday, September 1, 2020

Social Media Share