ចូរ​យើង​កុំ​ព្រួយ​បារម្ភ អំពី​ចំនួន​មនុស្ស​ចូល​រួម ឬ​រង្វាស់​នៃ​ជោគ​ជ័យ ដែល​យើង​ឃើញ​នឹង​ភ្នែក។ អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវធ្វើ​នោះ គឺ​ត្រូវ​មាន​ចិត្ត​ស្មោះ​ត្រង់ ចំពោះ​កិច្ចការ​អ្វី ដែល​ព្រះ​អង្គ​សព្វ​ព្រះ​ទ័យ​ឲ្យ​យើង​ធ្វើ ហើយ​ថ្វាយ​លទ្ធ​ផល​ ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​ជា​អ្នក​សម្រេច។ ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​ជា​អ្នក​សម្រេច​លទ្ធ​ផល។​

Don’t worry about numbers or other visible measures of success. Our job is to be faithful to what He wants us to do and then leave the harvest to Him. God determines the outcomes.

កុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយ ដ្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេ នោះដល់កំណត់ យើងនឹងច្រូតបានហើយ។ កាឡាទី ៦:៩

Let us not become weary in doing good. Galatians 6:9

 

Download PDF