មូលហេតុអ្វីបានមានអំពើជួញដូរពលកម្ម? តើយើងអាចដោះស្រាយអំពើជួញដូរពលកម្មនេះដោយរបៀបណាទៅ?
🤝ជំនួបពិសេស ក្រោមប្រធានបទ អំពើជួញដូរពលកម្ម នឹងផ្សាយជូននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ២០២១ 🕚វេលាម៉ោង ១១ ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់
Social Media Share