នៅពេល​ណា​យើង​ដឹង​ថា អ្នក​ដទៃ​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាត ទោះ​ជា​ខាង​សាច់​ឈាម ឬ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ក្តី សូម​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ ធ្វើ​ការ​ដោយ​អំណាច​ចេស្តា ក្នុង​ជីវិត​យើង ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ឆ្លើយ​តប ដូច​ពួក​ជំនុំ​ដំបូង​ ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​លះ​បង់ ស្មោះ​អស់​ពី​ចិត្ត ដល់​អ្នក​ខ្វះ​ខាត។ ការ​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ក្លាយ​ជា​ភាជនៈ​នៃ​ព្រះគុណ ក្នុង​នាម​ជា​អ្នក​ជឿ​ព្រះ​យេស៊ូ ដោយ “មាន​ចិត្ត​គំនិត​តែ​មួយ”។

When we become aware of the needs of others, whether material or intangible, may God’s grace be so powerfully at work in us that we respond as they did, willingly giving from our hearts to those in need. This makes us vessels of God’s grace as fellow believers in Jesus, “one in heart and mind”.

Download DPF 

Social Media Share