ចូលរួមជាមួយយើង​ ក្នុងគ្រុបតេឡេក្រាម ដើម្បីចែករំលែក ទីបន្ទាល់ សំណូមពរអធិស្ឋាន និងមតិយោបល់ ក្នុងការថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុងនោះផងដែរ យើងនិងចែករំលែកការលើកទឹកចិត្ត ព្រមជាមួយ តំណភ្ជាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធី តាមគេហទំព័រ FACEBOOK PAGE របស់យើង។

តេឡេក្រាមរបស់យើង 069 99 55 40
https://t.me/familyfm99_5

សូមព្រះប្រទានពរ!