សួស្តី Media Partners ! វិទ្យុគ្រួសាររីករាយជម្រាបជូនលោកអ្នកថា វគ្គសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម រយៈ៤ថ្ងៃ និងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ ២៩ កញ្ញា ដល់ ០២ តុលា ២០២១ នេះ។
វគ្គទី១៖ (ថ្ងៃទី ២៩-៣០ កញ្ញា យើងសិក្សាតាមអនឡាញ សមាជិកក្រុម ២រូប អាចចូលរួមបាន) រៀនពីការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម
វគ្គទី២៖ (ថ្ងៃទី ០១-០២ តុលា យើងសិក្សានៅការិយាល័យវិទ្យុគ្រួសារ សមាជិក្រុមនៅភ្នំពេញ ១រូប ចូលរួមបាន) រៀនពីការផលិតវីដេអូខ្លីៗ
*សូមយកមកជាមួយ កុំព្យូទ័រយួរដៃ និងម៉ាស៊ីនថតរូប + វីដេអូ ផងដែរ

ពត៌មានទំនាក់ទំនង
+(855) 023 23 13 14

Thanks for your partnership!

Social Media Share