🎥វិទ្យុគ្រួសារបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ជាមួយឧបករណ៍ផ្សាយផ្ទាល់ចល័ត ដើម្បីសហការជាមួយស្ថាប័នលោកអ្នក ហើយធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍នានាផងដែរ។
សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើង 📞089 | 069 99 55 40
ឧបករណ៍ផ្សាយផ្ទាល់ចល័ត | Outside Broadcasting
#OB

Social Media Share