តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលយុវជនត្រូវធ្វើ នឹងពង្រឹងសម្ថភាពដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារអភិវឌ្ឍន៍សង្គម និងគ្រួសារ? តោះចូលរួមជាមួយយើង​ក្នុងកម្មវិធីពន្លឺយុវវ័យ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ នេះ វេលាម៉ោង ១១-១២ ថ្ងៃត្រង់។ https://www.facebook.com/Familyfm99.5/
និងតាមរលកធាតុអាកាស FM99.5 ។
សូមព្រះប្រទានពរ!

Social Media Share