កម្មវិធីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ និងមានកាផ្សាយផ្ទាល់នៅថ្ងៃព្រហស្បត្ត៍ទី 13/2/2020 ប្រិយមិត្តនិងជួបជាមួយ អង្គការ ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សចាស់កម្ពុជា
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រោមកិច្ចការងារជួយមនុស្សចាស់តាមសហគមន៍។
ប្រសិនបើប្រិយមិត្ត​មានជាសំនួរ និងចម្ងល់ សូមចូលរួមតានដានស្តាប់ជាមួយយើងតាមរលកធាតុអាកាស FM99.5Mhz និង Facebook page របស់វិទ្យុគ្រូសារ
សូមចុច Linkខាងក្រោម
https://www.facebook.com/Familyfm99.5/
Tel: 012 999 018/ 087 999 018/ 097 5999 018

Social Media Share