កម្មវិធីសុវត្តិភាពកូនយើង ផ្សាយផ្ទាល់ជារាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ១១ថ្ងៃ ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់​ ដែលពិភាក្សាទៅលើកុមារ អំពីការអប់រំកុមារ ដូច្នេះមាតាបិតាអាចតាមដានស្ដាប់ដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែម និងសំណួរផ្សេងៗ។

Social Media Share