កម្មវិធីៈ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ
ផ្សាយផ្ទាល់ៈ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
ប្រធានបទៈ ជំងឺគ្រុនឈីក
ពិធីករៈ កញ្ញា បុប្ផា និង លោក ចាន់ថា
ភ្ញៀវកិតិ្ដយសៈ​វេជ្ជបណ្ឌិតៈ ខេង ស៊ីសាណារ៉ា
ទូរស័ព្ទៈ ០១២/០៨៧ ៩៩៩ ០១៨-០៩៧ ៥ ៩៩៩ ០១៨

កម្មវិធីៈ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំ

កម្មវិធីៈ គ្រូពេទ្យក្នុងផ្ទះខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ៈ ថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ប្រធានបទៈ ជំងឺគ្រុនឈីកពិធីករៈ កញ្ញា បុប្ផា និង លោក ចាន់ថាភ្ញៀវកិតិ្ដយសៈ​វេជ្ជបណ្ឌិតៈ ខេង ស៊ីសាណារ៉ាទូរស័ព្ទៈ ០១២/០៨៧ ៩៩៩ ០១៨-០៩៧ ៥ ៩៩៩ ០១៨

Posted by វិទ្យុគ្រួសារ FM99.5 on Sunday, September 13, 2020

Social Media Share